משפחת שנקר משתתפת בצער המשפחות השכולות ומאחלת החלמה מהירה למשפחות הפצועים, ומייחלת לחזרת החטופים והשבויים לביתם.

אודות

תנאי השימוש באתר

ברוך הבא לתקנון אתר המחלקה ללימודי המשך  ולימודי חוץ בשנקר (להלן: "המחלקה"). להלן יפורטו תנאי השימוש באתר (להלן: "תנאי השימוש"): 

1. כללי:

1.1. תנאי השימוש אשר יפורטו להלן חלים באתר המחלקה בכתובת    https://ext.shenkar.ac.il  אשר מנוהל ומופעל על-ידי המחלקה, וכן יחולו על כל אתר שיוקם על-ידיה ואשר לא יהיה לו תנאי שימוש ספציפיים (לעיל ולהלן: "האתר"). 

1.2. למען הסר ספק יובהר כי המונח "אתר" (כהגדרתו לעיל), מתייחס לאתר על חלקיו השונים וכן לתוכנו, מכל מין וסוג, לרבות מידע ותוכן אשר אינם גלויים למשתמשים. 

1.3. המשתמש מתבקש לקרוא את תנאי השימוש בקפידה שכן השימוש באתר מעיד על הסכמה מפורשת לתנאי השימוש וכן לכל חוק ו/או תקנה הרלוונטיים לכך. ככל שאינך מסכים לתנאי השימוש, עליך להימנע משימוש באתר או לפנות אל המחלקה כדי לקבל סיוע בדרכים חלופיות, ככל שקיימות כאלה. 

1.4. הגישה לאתר וכן השימוש בו ובשירותיו כפופים לתנאי השימוש, אשר תפקידם להסדיר, בין היתר, את היחסים בין המחלקה לבין הגולשים באתר באמצעות מחשב ו/או כל מכשיר תקשורת אחר (לעיל ולהלן: "המשתמש").     

1.5. על כל משתמש לעדכן כתובת דואר-אלקטרוני ומספר נייד עדכניים. 

1.6. האתר מספק שירותים, מוצרים, תכנים ומידע (להלן יחד: "מידע"), ובכללם גם מערכת רכישות דיגיטלית, אשר נועדו לשירות ולשימוש המשתמש, אך לא מהווים בסיס לצורך קבלת החלטות כספיות, משפטיות, אישיות ו/או אחרות. כל פעולה אשר נעשית על-ידי משתמש בהתבסס על תוכן זה, נעשית בהתאם לשיקול-דעתו האישי ובאחריות המשתמש בלבד, ולא תשמע כל טענה בקשר לעניין זה כנגד המחלקה ו/או נציגיה ו/או כל מי מטעמה. 

המונחים "מידע" ו-"תוכן", כוללים מידע מכל מין וסוג שהוא, לרבות תוכן מילולי, חזותי, קולי וכיוצא באלה, או כל שילוב ביניהם, אשר יוצג בכל דרך, לרבות: צילום, תמונה, איור, סרטון, הנפשה, תרשים, הדמיה, קובץ קולי וכו'. 

1.7. חלוקת תנאי השימוש לפרקים שונים נועדה לשם התמצאות הקורא ולא ישמשו לפרשנות. 

1.8. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מתייחסים לשני המינים, זכר ונקבה, כאחד. 

2. התכנים והמידע המוצגים באתר: 

2.1. האתר, על תכניו השונים והמידע המפורט בו, מוצגים למשתמש כמות שהם (AS-IS).

2.2. תנאי השימוש יחולו על כל שימוש באתר, לרבות צריכה ו/או ביצוע תשלומים דרכו, לרבות באמצעות סליקת התשלומים על-ידי צד ג'. יובהר כי כל רכישה המתבצעת דרך האתר, תהא כפופה לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות. 

2.3. המחלקה עושה ותעשה כל שבאפשרותה על-מנת לוודא כי המידע המפורט באתר יהיה מדויק ומעודכן, אך ייתכן ומידע מסוים לא יהיה שלם ו/או כולל טעויות טכניות ו/או אחרות. המחלקה לא תישא בכל אחריות לנזק ו/או הוצאה ו/או אובדן אשר ייגרמו למשתמש עקב טעויות ו/או אי דיוקים ו/או חוסר במידע כאמור. 

2.4. אין בתשדורת מידע לאתר או ממנו כדי ליצור בין המשתמש לבין המחלקה יחסים משפטיים כלשהן, למעט חובותיו המשפטיות של המשתמש כמפורט בתנאי השימוש. זכויות הצדדים הן אלו המפורטים השימוש ואין בשימוש באתר ו/או בתשדורת כאמור כדי להקנות כל זכות נוספת ו/או אחרת. 

2.5. ככל שתתגלה אי התאמה בין המידע המפורט באתר לבין המידע הקיים במסמכיה הרשמיים של המחלקה המצויים במשרדיה, ייחשב כנכון המידע המפורט במסמכיה הרשמיים של המחלקה. 

2.6. המחלקה רשאית להגביל את הגישה לאתר או חלקים ממנו לסוגי משתמשים שונים ו/או להתנות את הגישה אליהם לחברי המחלקה ו/או למשתמשים שירשמו באתר או שיאשרו את הסכמתם לתנאים מיוחדים; הכל בהתאם לשיקול דעתה המוחלט של המחלקה. 

3. ביצוע הרשמה דרך האתר (מקוונת): 

3.1. האתר מאפשר למשתמש לבצע הרשמה לקורס/ים ו/או לתכניות לימודים (להלן לשם הנוחות: "הקורס/ים") ולהעביר תשלום, בדרך בטוחה, מהירה ונוחה. 

3.2. לצורך ביצוע הרשמה באמצעות האתר, נדרש תחילה להירשם באמצעות שם משתמש וסיסמה וכן להקליד את הפרטים הבסיסיים אשר יידרשו. על-מנת לאפשר את ביצוע ההרשמה, יש להקפיד על מסירת פרטים שלמים ומדויקים. 

3.3. מיד לאחר ביצוע ההרשמה, תיערך בדיקה של הפרטים המוזנים, לרבות פרטי כרטיס האשראי. עם קבלת אישור חברת האשראי, תישלח הודעה בדבר אישור ההרשמה או דחייתה. הודעה כאמור תישלח, בנוסף, לכתובת הדואר האלקטרוני שהוזן. 

3.4. ביטול הרשמה תיעשה בהתאם למדיניות המחלקה וכן לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 ולתקנות שהותקנו מכוחו.  

3.5. למידע נוסף אודות ביצוע הרשמה לקורסים, ניתן לפנות לנציגי המחלקה בפרטים שבסעיף 7 להלן.   

4. הקורסים

4.1. המחלקה תפרסם את רשימת הקורסים באתר הקורס, מעת לעת. 

4.2. פתיחת כל קורס והמשך קיומו של כל מותנים בהשתתפות של מספר מינימלי של תלמידים (להלן: "מכסת התלמידים"), בהתאם לדרישות המחלקה. 

4.3. המחלקה תהא רשאית להודיע על פתיחת קורס אף אם לא נרשמו לו מכסת התלמידים ו/או להודיע על אי פתיחתו של קורס חרף העובדה כי נרשמו לו מכסת התלמידים, והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של המחלקה.

4.4. המחלקה תשלח לתלמידים הודעות ועדכונים רלוונטיים, באופן ישיר לכתובות הדואר האלקטרוני שהוזנו על ידי התלמידים בהתאם להוראות סעיף 1.5 לעיל. 

4.5. הקורסים יועבר באופן פרונטלי ו/או מקוון, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של המחלקה, והתלמידים מתחייבים כי לא יעלו כל טענה בקשר לעניין זה. 

5. מדיניות הפרטיות: 

5.1. למשתמש ידוע והוא מסכים כי כל הפרטים שמסר למחלקה במועד הרישום לאתר ו/או הנובעים מפעילותו באתר, לרבות מידע אודותיו, אשר נאסף במהלך גלישתו באתר, יישמרו במאגרי המידע של המחלקה.

5.2. המחלקה מתחייבת כי לא תעשה כל שימוש במידע ללא הרשאת המשתמש, אלא אם הדבר נדרש על-פי דין או כדי למנוע שימוש לרעה. המחלקה תאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדים להם נדרש המידע לצורך מתן השירות. 

5.3. המחלקה תנקוט באמצעי זהירות מקובלים על-מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כמו כן, יובהר כי כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן בהתאם לתקן. עם זאת, המחלקה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף ו/או ישיר, ככל שייגרם ללקוח ו/או למשתמש ו/או למי מטעמם, בגין שימוש לא מורשה ו/או מכל סיבה אחרת, למעט נזק ישיר אשר נגרם בשל רשלנות המחלקה, חלילה. 

5.4. המחלקה תהא רשאית לעשות שימוש ב"עוגיות" (“cookies“ – קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים על-ידי השרת של המחלקה על הכונן הקשיח של המחשב בו אתה משתמש באמצעות הדפדפן), וזאת על-מנת לספק לך שירות מהיר ויעיל ולחסוך ממך את הצורך להזין את פרטיך האישיים בכל כניסה לאתר. למען הסר ספק יצוין כי ה"עוגיות" לא מכילות כל מידע שמזהה אותך באופן אישי ואתה יכול לכוון את תוכנת הדפדפן שלך באופן שבמחשבך לא ייקלטו ה"עוגיות" או לחלופין שיימחקו. 

6. מדיניות ביטולים ושינויים


6.1. ניתן לבטל את השתתפות בקורס בתוך 14 ימים ממועד ההרשמה, ללא עלות, ובלבד שהביטול ייעשה 14 ימי עסקים, לפחות, קודם למועד תחילת הקורס. 
6.2. ביטול שייעשה עד ליום לפני תחילת הקורס (אך לא לאחר תחילתו) יחויב ב-5% מערך הקורס או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם.
6.3. ביטול קורס לאחר תחילתו, אך בטרם חלוף 2 שיעורים, יזכה את התלמיד בזיכוי בסך השווה ל-80% מערך הקורס, וזאת למימוש בקורס אחר במהלך 24 החודשים ממועד הביטול. יובהר כי ניתן לבטל קורס ולבצע רישום חלופי כאמור, פעם אחת בלבד. 
6.4. פרישה/ביטול השתתפות בקורס לאחר חלוף שני שיעורים מכל סיבה שהיא לא תזכה את התלמיד בכל זיכוי שהוא.
6.5. בוטל שיעור על-ידי המחלקה ו/או המרצה, ייקבע שיעור במועד נדחה אחר. עם זאת, יובהר כי התלמיד לא יהיה זכאי להחזר כספי יחסי בגין שיעור בו לא השתתף. 
6.6. ביטול קורס על-ידי המחלקה – לפני תחילת הקורס יזכה את התלמידים הרלוונטיים בהחזר כספי מלא ולאחר תחילת הקורס – בהחזר יחסי בלבד. 

7. שונות: 

7.1. תנאי השימוש אינם יוצרים כל שותפות, מיזם, יחסי עובד מעביד, סוכן או שלוח ו/או כל יחסים חוזיים ו/או אחרים בין המחלקה לבין המשתמש. 

7.2. היה וייקבע כי תנאי מתנאי השימוש אינו תקף, בלתי חוקי, בטל או בלתי ניתן לאכיפה, מכל סיבה שהיא, יימחק תנאי זה מתנאי השימוש ואילו יתר תנאי השימוש יעמדו על כנם. במצב כאמור, יראו בקיומו של תנאי דומה, אכיף, אשר תואם במהותו את תנאי השימוש, כבא במקום התנאי שנמחק.    

7.3. תנאי שימוש אלו מהווים הסכם מלא בינך לבין המחלקה בכל הנוגע לאופן השימוש באתר ומחליפים כל הבנה ו/או הסכמה אחרת, בכתב ו/או בעל-פי, הנוגעת לשימוש באתר ובתוכנו. 

8. הדרכים ליצירת קשר עם המחלקה:

בכל עניין ו/או שאלה ו/או בקשה, ניתן לפנות אלינו באמצעות אחת או יותר מהדרכים הבאות:
- טופס יצירת קשר; 
- משלוח דואר לכתובת המחלקה; 
- משלוח דואר-אלקטרוני לכתובת chutz@shenkar.ac.il;
- משלוח פקס' למספר 03-3110150;
- טלפון מספר 03-6110125. 

Print & Pattern

מקצועות האופנה

פרינט אנד פאטרן הוא קורס בן 8 מפגשים בו תתנסו בטכניקות ידניות ליצירת דפוסים על בד, שתוכלו להמשיך ליישם גם בבית

8 מפגשים